ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

STIVINF Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:


I. A JELEN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK:

Adatkezelő: STIVINF Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-06-789602; Adószám: 20608129-2-42; Székhely: 1144 Budapest, Kerepesi út 94. 10. em. 39.; Törvényes képviselő: Végh István Lászlóné)
Adatvédelmi felelős: Végh István László; elérhetőségei: info@stivinf.hu / +3620-5798144
Érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
Személyes adat: Az Érintettre vonatkozó bármely információ
Hozzájárulás: Az Érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
Profilalkotás: Személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;
Álnevesítés: Személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

II. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK:

A személyes adatok köre jogszerűen és tisztességesen, és átláthatóan kerül kezelésre, kizárólag az alábbiakban ismertetett és előre meghatározott célból. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatok köre csak a szükséges mértékre korlátozódjon. A személyes adatokat a jogszabályban meghatározott határidőig kezeljük, azt követően törlésre kerülnek.
Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

III. ADATKEZELÉS:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés céljaJogalapKezelt adatokIdőtartam
Honlap látogatása Cél a honlap rendeltetésszerű, korszerű és professzionális működésének biztosítása, a szolgáltatásaink fejlesztése, minőségének ellenőrzése, a látogatottság mérésére,Érintett hozzájárulásaIP cím; a látogatás időpontja; a meglátogatott aloldalak adatai, az Érintett által használt operációs rendszer és böngésző típusa6 hónap
Panaszkezelés jogi kötelezettség teljesítéseÉrintett e-mail címe Érintett teljes neve5 év
Szerződés teljesítése Cél a szolgáltatás megfelelő személy részére történő nyújtása, a ellenszolgáltatás banki átutalás útján történő teljesítéseSzerződés teljesítéseSzerződő neve, számlázási adatai, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme vagy székhelye,a szerződés megszűnését követő 5 év
Gépjárművek helyzetének, fogyasztási adatainak folyamatos nyomkövetéseSzerződés teljesítése Gépjárműhöz tartozó szerződő által megadott név, gépjármű GPS lokalizációja, fogyasztási adataia szerződés megszűnését követő 5 év

IV. SÜTIK ADATKEZELÉSE

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

TipusHozzájárulásLeírásCélÉrvényesség
Rendszersütik nem igényela webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgálhonlap működésének biztosításaböngésző session vége
nyomkövető sütikigényel személyre szabásszolgáltatás kényelmessé és hatékonnyal tétele30 nap
harmadik féltől származó nyomkövetősüti nem igényelúj session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment lea weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik30 perc

V. Adatkezelési kérdések

A személyes adatok csak jogszabályban meghatározott keretek között kerülnek továbbítésra, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

VI. Jogorvoslat

Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével), bíróság előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

VII. Jogszabályi háttér

a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)